آخرین مراسم
رواق مکتب المهدی
????? ??????????? ? ????????? ?? ???? ??????

یکی از کارهای آمریکاییها در این سالهای آخر، این است که کسانی را وادار کنند به بَزَک کردن چهره ی آمریکا؛ به اینکه اینجوری وانمود بکننید که آمریکاییها اگر هم یک روزی دشمن بودند، امروز دیگر دشمنی نمی کنند. اهداف آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی هیچ تغییر نکرده است. اگر بتوانند جمهوری اسلامی را نابود کنند، تأمّل نمی کنند.

این را بدانید که این شعار شما، مرگ بر آمریکا ی شما، این فریادی که ملّت ایران می کشند، این دارای یک پشتوانه و عقبه ی منطقی و قوی است؛ دارای پشتوانه ی عقلانی است… یعنی مرگ بر سیاستهای آمریکا، مرگ بر استکبار.